Departamenti i elektro mekanikes dhe sistemeve te aplikuara