Courses

Teknologji e Instalimeve Elektrike

Lifetime access
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

Programi parashikon përgatitjen e specialistëve në zbatimin e metodologjive në fushën elektrike, në zhvillimin e eksperimenteve dhe analizimin e rezultateve të tyre, thellimin e aspekteve teoriko-shkencore, për administrimin, projektimin dhe optimizimin e sistemeve me kompleksitet të lartë.

Programi i studimit jouniversitar, me natyrë profesionale, synon ta pajisë studentin me:

  • njohuri tekniko-praktike që kërkohen nga fusha të ndryshme të aplikimeve të elektrikës;
  • aftësi për zgjidhjen e problemeve elektrike dhe për t’u përshtatur me lehtësi me evolimin e vazhdueshëm të teknologjisë;
  • njohuri të thelluara në aspektet metodologjike dhe aplikative si dhe të jenë në gjendje ti përdorin këto njohuri për të interpretuar problemet e ndryshme në praktikë.
  • eksperiencë praktike profesionale për të pasur sukses në tregun e punës.


Mundësitë e punësimit pas diplomimit

Të diplomuarit në këtë program studimi kanë mundësi të punësohen në:

  • në ndërmarrjet e prodhimit, transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë
  • në ente të ndryshme private dhe publike të projektimit të sistemeve të energjitikës.
  • menaxherë të ruajtjes dhe kursimit të energjisë elektrike
  • në laboratorë të provave, kalibrimit dhe certifikimit për pajtueshmërine me normat europiane të impianteve elektrike.
  • në kompanitë që kërkojnë konsulencë në këtë fushë, etj
  • si profesionist i lirë në fushën e analizave, të projektimit dhe administrimit të sistemeve elektrike, në fushat e konstruksioneve, të prodhimit, të sigurisë dhe të administrimit të cilësisë.
No comment yet! You will be the first to comment.

Add Comment: