Courses

Teknologji Informacioni & Komunikimi

Lifetime access
All levels
0 lessons
0 quizzes
0 students

Programi përgatit specialistë në përdorimin dhe administrimin e rrjetave, të mjeteve dhe mënyrave të transportit, përpunimit të zërit, të të dhënave dhe të figurës, për të ofruar aplikime dhe shërbime komunikuese multimediale në kohë reale, transaksione bankare të sigurta, diagnostikime mjekësore në largësi, etj

 

Mundësitë e punësimit pas diplomimit

Të diplomuarit në këtë program studimi kanë mundësi të punësohen në:

  • administrimin e sistemeve informative të kompanive ose institucioneve private ose shtetërore, sistemet multimediale, sistemet që ofrojnë shërbime të telekomunikacioneve, sistemeve të kontrollit automatik dhe sistemeve prodhuese të pajisjeve elektronike; teknik për mirëmbajtjen e pajisjeve kompjuterike.
  • grupe pune të përbërë nga specialistë të fushave të ndryshme, në mirëmbajtjen e sistemeve informatike ose telekomunikacioni, të bazuara në protokollet e Internetit.
  • në kompani që implementojnë, prodhojnë dhe shesin pajisje ose sisteme elektronike, apo ofrojnë shërbime në fushën e informacionit;
  • në uzina industriale të çdo tipi, brenda të cilave realizohet automatizimi, administrimi i të dhënave të matjes, kontrollit për sistemet informatike dhe sistemet e komunikimit;
  • në kompani që furnizojnë shërbime (p.sh, të komunikimeve elektronike, të mediave audivizive; të internetit etj);
  • në laboratorët e matjes;
  • si profesionist i lirë në fushat e administrimit të sistemeve informative, në fushat e telekomunikacionit, të automatizimit, të sigurisë dhe të administrimit të cilësisë.

 

Programet Mësimore në Departamentin e Teknologjisë së Informacionit

No comment yet! You will be the first to comment.

Add Comment: