Sistemi Elektronik

KPT  disponon sistem informacioni digjital (Classter), i cili është lehtësisht i aksesueshëm dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë nga stafi dhe studentët.

Portali i Studentit në sistemin digjital ofron akses dhe të mundëson:

1. Orarin mësimor për çdo semestër;
2. Regjistrimin e lëndëve, çdo fillim semestri;
3. Studenti mund të konsultojë programet e lëndëve (syllabuset);
4. Notat (me gjithë komponentët e vlerësimit);
5. Njoftimet për detyrimet e tyre të prapambetura;
6. Vlerësimin e pedagogut nga Studenti (në përfundim të çdo semestri)
7. Njoftime nga sekretaria në lidhje me procesin mësimor;
8. Studenti e akseson portalin duke përdorur e-mail zyrtar të shkollës.