Studio në KPT

Përse të zgjidhni KPT ?

Disa nga arsyet pse të zgjidhni kolegjin tonë
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Në një botë që ndryshon, një profesion i vërtetë është një e ardhme e sigurt!
KPT ofron arsim të lartë profesional 2 vjeçar dhe përgatit profesionistë të aftë në shërbim të shoqërisë dhe ekonomisë sonë.
Në KPT bëheni gati për tregun e punës brenda një kohe të shkurtër.
Programet tona të studimit garantojnë punësimin sepse: – Janë profesionet që kanë përqindjen më të lartë të punësimit; – 80% e studentëve të punësuar; – janë ndërtuar mbi parime praktike që u përgjigjen kërkesave të punëdhënësve dhe tregut të punës; – përgatisin studentët edhe për studimet universitare;
Stafi i KPT, stafi më i mirë – një kombinim brezash e përvojash të shquara akademike dhe profesionistë të rinj të orientuar drejt praktikës, të cilët me metodologjitë moderne të mësimdhënies, praktikat në laboratorë dhe në terren dhe këshillimin akademik, do të drejtojnë udhën tuaj drejt profesionit të vërtetë.
KPT është i vetmi institucion i arsimit të lartë që ofron laboratorë modernë të markave lider në Evropë, ofiçina dhe programe që stimulojnë praktikën në terren për një kombinim sa më efektiv të teorisë me praktikën dhe zbatimin praktik të dijeve të marra.
KPT është një urë lidhëse midis edukimit akademik dhe trajnimit profesional, duke i ndihmuar studentët në integrimin sa më lehtë në tregun e punës
Në KPT jo vetëm mësim! Në KPT i kushtohet vëmendjen zhvillimit të veprimtarive jashtëkurrikulare, veprimtarive sportive, argëtuese etj

SI TE APLIKOSH

Aplikimi i maturantëve/kandidatëve me formular A1 dhe A1Z për programet e studimit të Kolegjit Profesional të Tiranës bëhet online në Portalin https://ualbania.arsimi.gov.al/

Për programet e studimit me karakter profesional për vitin akademik 2019-2020, nuk do të aplikohen kritere shtesë përtej kritereve ligjore;

Mos Harroni!!!!
Në Kolegjin Profesional të Tiranës nota mesatare e maturës shtetërore nuk është kriter!

Ju duhet të përzgjidhni në listën e preferencave tuaja, programet e studimit të Kolegjit Profesional të Tiranës, në të kundërt nuk mund të regjistroheni dot pranë KPT. Procedura e aplikimeve dhe regjistrimeve në çdo rast bëhet në përputhje me parashikimet e legjislacionit në fuqi

REGJISTRIMI

Në programet e studimit të Kolegjit Profesional të Tiranës, pranohen për t’u regjistruar shtetas shqiptarë ose të huaj që plotësojnë këto kritere:

1.Kanë aplikuar rregullisht në Portalin e Maturës Shtetërore, kanë zgjedhur si preferencë programet e Kolegjit Profesional të Tiranës dhe janë shpallur fitues;

2.Vërtetojnë me dokument zyrtar mbarimin e shkollës së mesme në Shqipëri ose jashtë shtetit, së bashku me listën e notave (ekuivalentuar sipas kritereve të përcaktuara nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë e Republikës së Shqipërisë);

3.Kryejnë pagimin e tarifës së studimit sipas kushteve dhe përcaktimeve të kontratës përkatëse mes KPT dhe studentit;

4.Dorëzojnë dokumentet e nevojshme për lidhjen e Kontratës së studentit midis tij dhe KPT.

Regjistrimi kryhet pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore dhe Kontratave në KPT.

Dokumentacioni i nevojshëm për regjistrim
Për t’u regjistruar në njërin prej programeve të studimit që maturanti ka aplikuar dhe është shpallur fitues, kandidati/maturanti duhet të dorëzojë pranë KPT:

Shtetasit shqiptarë:
– Fotokopje të noterizuar të Diplomës së Maturës Shtetërore ose të dëftesës së pjekurisë së bashku me certifikatën e notave ose të një dëftese/ diplome tjetër studimi të fituar jashtë vendit dhe të njësuar nga MAS;
– 2 Fotografi personale;
– Certifikatë familjare
– Dokumentin e identifikimit (fotokopje të kartës së identitetit ose pasaportës);
– Çdo dokument tjetër të përcaktuar si të nevojshëm nga legjislacioni në fuqi dhe KPT;

Shtetasit e huaj/ Shtetasit shqiptarë të cilët kanë mbaruar arsimin e mesëm jashtë Republikës së Shqipërisë
– Certifikatë ose diplomë e shkollës së mesme;
– Transkript të notave të shkollës së mesme;
– Ekuivalentimin e Diplomës që jepet nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë së Republikës së Shqipërisë;
– Fotokopje të noterizuar të pasaportës.
– Çdo dokument tjetër të përcaktuar si të nevojshëm nga legjislacioni në fuqi dhe KPT.

Tarifat e Studimit

Kolegji Profesional i Tiranës aplikon tarifë standarde studimi 2200 Euro për çdo vit akademik për çdo program studimi.

Pagesa e tarifës së studimit kryhet në llogaritë bankare të Kolegjit Profesional të Tiranës.

Si rregull pagesa e tarifës së studimit kryhet në katër këste.

Bursat

Një nga prioritetet e Kolegjit Profesional të Tiranës është të vlerësojmë punën dhe meritat e çdo studenti dhe në të njëjtën kohë ta motivojmë atë.

KPT ofron bursa ekselence në varësi të mesatares së notave në maturën shtetërore dhe/ose në vitet e studimit në KPT.

Për më shumë informacion na shkruani në info@kolegjiprofesional.edu.al