DAP – Përgjegjës i licensuar për servise

Pas marrjes së diplomës në KPT, të gjithë studentëve të programit të studimit “Teknologji Automjetesh” ose “Elektro Mekanikë”, Ju lind e drejta për t’u pajisur me Dëshmi Aftësie Profesionale të Përgjegjësit Teknik të Veprimtarisë së Autoriparimit pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor (DRSHTRR) (https://www.dpshtrr.al/sherbime/individe/deshmi-dhe-certifikata) dhe të ushtrojnë profesionin në veprimtaritë përkatëse të autoriparimit … Continue reading DAP – Përgjegjës i licensuar për servise