Classter

KPT  disponon sistem informacioni digjital (Classter), i cili është lehtësisht i aksesueshëm dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë nga stafi dhe studentët.

Portali i Studentit në sistemin digjital ofron akses dhe të mundëson:

1.     Orarin mësimor për çdo semestër;

2.     Regjistrimin e lëndëve, çdo fillim semestri;

3.     Studenti mund të konsultojë programet e lëndëve (syllabuset);

4.     Notat (me gjithë komponentët e vlerësimit);

5.     Njoftimet për detyrimet e tyre të prapambetura;

6.     Vlerësimin e pedagogut nga Studenti (në përfundim të çdo semestri)

7.     Njoftime nga sekretaria në lidhje me procesin mësimor;

8.     Studenti e akseson portalin duke përdorur e-mail zyrtar të shkollës.