Elektro – Mekanikë

Programi përgatit profesionistë në zbatimin e metodologjive në fushën e Elektro – Mekanikës, kryen montimin fizik, instalimin dhe konfigurimin e sistemeve dhe makinerive të automatizuara. Realizon zgjidhjet mekanike për projektimin dhe prodhimin e detaleve dhe elementeve të makinerive.

Instalimin dhe riparimin e defekteve në sektorin e pajisjeve apo linjave industriale të automatizuara

Komisionimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve apo sistemeve të automatizuara

Përdorimin e pajisjeve apo sistemeve të automatizuara (Operator)

Në automatizimin industrial, sistemeve të kontrollit, përpunimit, sistemeve pneumatike/hidraulike, kontrollorët logjikë të programueshëm (PLCs), pajisjet metal punuese (CNC), SCADA, programimin e proceseve apo pajisjeve të tjera industriale

Njohuri mbi sistemet e automatizimit të ndërtesave, shtëpive dhe industrisë duke implementuar teknologjinë IOT.