Këshillimi Akademik / Tutoriati

Tutoriati është një shërbim që iu ofrohet studentëve të KPT dhe synon t’i ndihmojë ata të identifikojnë dhe të arrijnë qëllimet e tyre akademike, t’i mbështesë për të parandaluar ndërprerjen e studimeve ose zgjatjen e tyre përtej kohëzgjatjes normale, si dhe t’i inkurajojë që të përfitojnë nga të gjitha mundësitë që ofrohen në KPT.

Këshillimi akademik është një proces në funksion të studentëve, për të sqaruar çdo paqartësi ose për të trajtuar çdo vështirësi që mund të haset nga studenti për shlyerjen e detyrimeve në lëndët që ai frekuenton.

Vizioni i Kolegjit Profesional të Tiranës është të jetë një lider në ofrimin e arsimit profesional duke dhënë kontributin e tij për zhvillimin ekonomik të vendit, duke përgatitur profesionistë me orientim praktik të aftë në shërbim të shoqërisë dhe ekonomisë sonë. Arsimi profesional është një zgjidhje optimale për të hyrë në tregun e punës nëpërmjet kompetencave profesionale të përvetësuara. Synimi i Kolegjit Profesional të Tiranës është të ofrojë profesionistë të kualifikuar me aftësi praktike. Mbështetja e studentëve gjatë procesit akademik, si dhe orientimi dhe mbështetja e karrierës edhe pas përfundimit të studimeve është ndër prioritetet e KPT, kwshillim që realizohet nga Zyra e Karrierës në KPT në bashkëpunim me partnerët tanë.

Organizon, menaxhon dhe drejton këshillimin e studentëve në lidhje me procesin akademik dhe çështje të tjera të lidhura me to; Përgjigjet për dhënien e informacionit për personat e interesuar për të ndjekur studimet në KPT; Organizon e koordinon aktivitetet e KPT dhe ato në bashkëpunim me të tretët në mjediset e KPT dhe jashtë tij; Është përgjegjesë për pjesëmarrjen dhe organizimin e panaireve të punës; Bashkëpunon ngushtë me departamentet për organizimin dhe vijueshmërinë e praktikave profesionale të studentëve, për të krijuar ura të forta lidhjeje dhe lehtësimin e integrimit në tregun e punës për studentët si dhe për realizimin e këshillimit të duhur për sa i përket karrierës. Zyra e Karrierës, Mbështetjes dhe Informimit të Studentëve drejton dhe mbështet në mënyrë të vazhdueshme Këshillin Studentor, i cili është një hallkë e rëndësishme në jetën studentore.

Për të arritur rezultatet e kërkuara kjo Zyrë:

– Inkurajon dhe nxit studentët të marrin pjesë në intershipe të ndryshme si dhe në aktivitete vullnetare dhe jashtëkurrikulare.

– Mban kontakte të vazhdueshme me studentët e diplomuar për të ndjekur ecurinë e tyre të punësimit për ata që janë të punësuar dhe për të ofruar mundësi punësimi dhe këshillim karriere për ata që nuk janë punësuar ende.

– Asiston në përgatitjen e dokumentave të nevojshme dhe të studentëve për t’u prezantuar denjësisht në intervista pune.

– Në bashkëpunim edhe me departamentet, këshillon studentët lidhur me shqetësimet personale që kanë lidhje me vendimet e karrierës duke i orientuar në kërkimin për punë ose të planifikojnë të tjera kualifikime, ofron mbështetje dhe sqarime për pyetje që ngrenë studentët në lidhje me punësimin, mundësitë e punësimit apo iniciativat në formë start up

– Ndan dhe manaxhon shpërndarjen e informacionit në lidhje me internshipe, praktika profesionale dhe oferta punësimi te studentët etj.

Kontakt: Jola Osmenaj

jola.osmenaj@kpt.edu.al