Stafi

Për Statutin e KPT, kliko këtu

Nr Titulli/Grada Emër/Mbiemër Pozicioni Email
1 Prof. Dr. Luan Karçanaj Rektor luan.karcanaj@kpt.edu.al
2 Prof. Dr. Piro Cipo Përgjegjës Departamenti piro.cipo@kpt.edu.al
3 Msc. Besnik Sadaj Staf akademik besnik.sadaj@kpt.edu.al
4 Msc. Saimir Yzeiri Staf akademik saimir.yzeiri@kpt.edu.al
5 MND. Petro Plasa Staf akademik petro.plasa@kpt.edu.al
6 Msc. Engjell Çiraku Staf akademik engjell.ciraku@kpt.edu.al
7 Msc. Hatixhe Bilibashi Staf akademik hatixhe.bilibashi@kpt.edu.al
8 Msc. Ervin Anastasi Staf akademik ervin.anastasi@kpt.edu.al
9 Msc Enxhisa Shurdha Staf akademik enxhisa.shurdha@kpt.edu.al
Nr Titulli/Grada Emër/Mbiemër Pozicioni Email
1 Prof. Dr. Marenglen Gjonaj Përgjegjës Departamenti marenglen.gjonaj@kpt.edu.al
2 Prof. Dr. Shpëtim Bozdo Staf akademik shpetim.bozdo@kpt.edu.al
3 Msc. Piro Dhimitri Staf akademik piro.dhimitri@kpt.edu.al
4 Msc. Ilir Palushaj Staf akademik ilir.palushaj@kpt.edu.al
5 Msc. Ervin Suli Staf akademik ervin.suli@kpt.edu.al
6 Msc. Marjeta Dhima Staf akademik marjeta.dhima@kpt.edu.al
7 Msc. Artur Ruzi Staf akademik artur.ruzi@kpt.edu.al
8 Msc. Vladimir Sinani Staf akademik vladimir.sinani@kpt.edu.al
9 Msc. Hasan Ahmetaj Staf akademik hasan.ahmetaj@kpt.edu.al
Nr Emër/Mbiemër Pozicioni E-mail
1 Diana Biba Administrator diana.biba@kpt.edu.al
2 Ledjana Zani Përgjegjëse e Zyrës së Burimeve Njerëzore dhe Kontratave/ Përgjegjëse e Zyrës së Arkivës dhe Protokollit ledjana.zani@kpt.edu.al
3 Alida Goxharaj Drejtor Finance alida.goxharaj@kpt.edu.al
3 Megi Guzja Sekretare e Përgjithshme Mësimore megi.guzja@kpt.edu.al
4 Norda Kocaqi Kordinatore Mësimore Departamenti i Elektro Mekanikës dhe Sistemeve të Aplikuara norda.kocaqi@kpt.edu.al
5 Jolda Bregu Kordinatore Mësimore Departamenti i Teknologjisë së Informacionit jolda.bregu@kpt.edu.al
6 Vlasios Biti Përgjegjes i Zyrës së IT vlasios.biti@kpt.edu.al
7 Jola Osmënaj Koordinatore projektesh / Përgjegjëse e Zyrës së Karrierës, Informacionit dhe Mbështetjes së Studentëve jola.osmenaj@kpt.edu.al
8 Armand Alushi Përgjegjës i Bibliotekës dhe Librarisë armand.alushi@kpt.edu.al
9 Shqiponja Rrapi Mjek  
10 Saimir Dura Nënpunës Zyre  

KPT përbëhet nga njësitë bazë, njësitë ndihmëse dhe njësitë administrative.

Senati Akademik

Rektorati 

Senati Akademik është organi kolegjial më i lartë drejtues akademik i KPT. Ai kryesohet dhe thirret nga Rektori i KPT, i cili është Kryetari i tij. Senati Akademik mblidhet periodikisht.

Rektorati është një organ kolegjial, i cili drejtohet nga Rektori dhe përbëhet nga:

a. Rektori

b. Administratori i KPT

c. Përgjegjësit e departamenteve

Rektor

Përgjegjësi i Departamentit

Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë

Këshilli i Etikës

Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë

NjSBCështë një strukturë autonome, e përhershme në strukturën organizative të institucionit. Kryetari dhe anëtarët e njësisë emërohen me vendim të Senatit Akademik, me propozim të Rektorit. Njësia vlerëson periodikisht rezultatet dhe efikasitetin e veprimtarive mësimore e veprimtarive formuese e trajnuese, si dhe veprimtarive administrative e financiare të institucionit, si dhe propozon ndryshime për përmirësime të nevojshme.

Këshilli i Etikës

Këshilli i Etikës është organ kolegjial vendimmarrës i cili ngrihet pranë KPT si një strukturë e përhershme, e cila shqyrton çështje që lidhen me etikën në veprimtarinë e procesit mësimor, akademik si dhe në  veprimtaritë e tjera institucionale.

Statuti

Për Statutin e KPT, kliko këtu

Nr Titulli/Grada Emër/Mbiemër Pozicioni Email
1 Prof. Dr. Luan Karçanaj Rektor luan.karcanaj@kpt.edu.al
2 Prof. Dr. Piro Cipo Përgjegjës Departamenti piro.cipo@kpt.edu.al
3 Msc. Besnik Sadaj Staf akademik besnik.sadaj@kpt.edu.al
4 Msc. Saimir Yzeiri Staf akademik saimir.yzeiri@kpt.edu.al
5 MND. Petro Plasa Staf akademik petro.plasa@kpt.edu.al
6 Msc. Engjell Çiraku Staf akademik engjell.ciraku@kpt.edu.al
7 Msc. Hatixhe Bilibashi Staf akademik hatixhe.bilibashi@kpt.edu.al
8 Msc. Ervin Anastasi Staf akademik ervin.anastasi@kpt.edu.al
9 Msc Enxhisa Shurdha Staf akademik enxhisa.shurdha@kpt.edu.al
Nr Titulli/Grada Emër/Mbiemër Pozicioni Email
1 Prof. Dr. Marenglen Gjonaj Përgjegjës Departamenti marenglen.gjonaj@kpt.edu.al
2 Prof. Dr. Shpëtim Bozdo Staf akademik shpetim.bozdo@kpt.edu.al
3 Msc. Piro Dhimitri Staf akademik piro.dhimitri@kpt.edu.al
4 Msc. Ilir Palushaj Staf akademik ilir.palushaj@kpt.edu.al
5 Msc. Ervin Suli Staf akademik ervin.suli@kpt.edu.al
6 Msc. Marjeta Dhima Staf akademik marjeta.dhima@kpt.edu.al
7 Msc. Artur Ruzi Staf akademik artur.ruzi@kpt.edu.al
8 Msc. Vladimir Sinani Staf akademik vladimir.sinani@kpt.edu.al
9 Msc. Hasan Ahmetaj Staf akademik hasan.ahmetaj@kpt.edu.al
Nr Emër/Mbiemër Pozicioni E-mail
1 Diana Biba Administrator diana.biba@kpt.edu.al
2 Ledjana Zani Përgjegjëse e Zyrës së Burimeve Njerëzore dhe Kontratave/ Përgjegjëse e Zyrës së Arkivës dhe Protokollit ledjana.zani@kpt.edu.al
3 Alida Goxharaj Drejtor Finance alida.goxharaj@kpt.edu.al
3 Megi Guzja Sekretare e Përgjithshme Mësimore megi.guzja@kpt.edu.al
4 Norda Kocaqi Kordinatore Mësimore Departamenti i Elektro Mekanikës dhe Sistemeve të Aplikuara norda.kocaqi@kpt.edu.al
5 Jolda Bregu Kordinatore Mësimore Departamenti i Teknologjisë së Informacionit jolda.bregu@kpt.edu.al
6 Vlasios Biti Përgjegjes i Zyrës së IT vlasios.biti@kpt.edu.al
7 Jola Osmënaj Koordinatore projektesh / Përgjegjëse e Zyrës së Karrierës, Informacionit dhe Mbështetjes së Studentëve jola.osmenaj@kpt.edu.al
8 Armand Alushi Përgjegjës i Bibliotekës dhe Librarisë armand.alushi@kpt.edu.al
9 Shqiponja Rrapi Mjek  
10 Saimir Dura Nënpunës Zyre  

KPT përbëhet nga njësitë bazë, njësitë ndihmëse dhe njësitë administrative.

Senati Akademik

Rektorati 

Senati Akademik është organi kolegjial më i lartë drejtues akademik i KPT. Ai kryesohet dhe thirret nga Rektori i KPT, i cili është Kryetari i tij. Senati Akademik mblidhet periodikisht.

Rektorati është një organ kolegjial, i cili drejtohet nga Rektori dhe përbëhet nga:

a. Rektori

b. Administratori i KPT

c. Përgjegjësit e departamenteve

Rektor

Përgjegjësi i Departamentit

Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë

Këshilli i Etikës

Njësia e Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë

NjSBCështë një strukturë autonome, e përhershme në strukturën organizative të institucionit. Kryetari dhe anëtarët e njësisë emërohen me vendim të Senatit Akademik, me propozim të Rektorit. Njësia vlerëson periodikisht rezultatet dhe efikasitetin e veprimtarive mësimore e veprimtarive formuese e trajnuese, si dhe veprimtarive administrative e financiare të institucionit, si dhe propozon ndryshime për përmirësime të nevojshme.

Këshilli i Etikës

Këshilli i Etikës është organ kolegjial vendimmarrës i cili ngrihet pranë KPT si një strukturë e përhershme, e cila shqyrton çështje që lidhen me etikën në veprimtarinë e procesit mësimor, akademik si dhe në  veprimtaritë e tjera institucionale.

Statuti

Për Statutin e KPT, kliko këtu