Teknologji Automjetesh

Gara e zhvillimit të automjeteve është në këto drejtime:

sistemi i qëndrueshmërisë së automjetit, fuqia motorike dhe konsumi i karburantit; teknologjia e sensorëve dhe qëllimi i tyre; kontrolli dhe komunikimit

Digjital midis sistemeve elektronike:

aerodinamika e mjetit, qëndrueshmëria në shpejtësi të larta, etj. Shkalla, larmia dhe niveli i njohurive përkthehen në raste konkrete, të domosdoshme, që japin fryt në praktikë.

Përgatit specialistë në zbatimin e metodologjive në fushën e diagnostikimit të defekteve, në riparimin e defekteve dhe servis automjetesh

Aftëson me njohuritë e duhura studentin, të gatshëm për t’i dhënë zgjidhje problemeve të shumta në automjete

Jep aftësi për të zhvilluar procedurat e vënies në punë, montimit, riparimit dhe shërbimet e ndryshme të pjesëve të automjetit, duke filluar nga motori, sistemet elektrike etj.

Jep njohuri për të gjitha drejtimet e ndërtimit/funksionimit të një automjeti, të nevojshme në punën gjatë servisit të automjetit. Studenti mëson si funksionojnë teknologjitë e përdorura në automjet, qëllimin/rëndësinë e duhur dhe inovacionin që ato paraqesin në zgjidhjen e problemeve, që shfaq ose përballet projektimi i automjeteve.

Të diplomuarit kanë mundësi të punësohen fushat si shërbimi, riparimi, testimi i automjeteve, konsulenca në lidhje me automjetet, si menaxher ose konsulent shitjesh të automjeteve etj.

    Përgatit specialistë në zbatimin e metodologjive në fushën e diagnostikimit të defekteve, në riparimin e defekteve dhe servis automjetesh

    Aftëson me njohuritë e duhura studentin, të gatshëm për t’i dhënë zgjidhje problemeve të shumta në automjete

    Jep aftësi për të zhvilluar procedurat e vënies në punë, montimit, riparimit dhe shërbimet e ndryshme të pjesëve të automjetit, duke filluar nga motori, sistemet elektrike etj.

    Jep njohuri për të gjitha drejtimet e ndërtimit/funksionimit të një automjeti, të nevojshme në punën gjatë servisit të automjetit. Studenti mëson si funksionojnë teknologjitë e përdorura në automjet, qëllimin/rëndësinë e duhur dhe inovacionin që ato paraqesin në zgjidhjen e problemeve, që shfaq ose përballet projektimi i automjeteve.

    Të diplomuarit kanë mundësi të punësohen fushat si shërbimi, riparimi, testimi i automjeteve, konsulenca në lidhje me automjetet, si menaxher ose konsulent shitjesh të automjeteve etj.