Gjeodezi

Programi përgatit specialistë në fushën e matjeve, si pjesë përbërëse e zinxhirit projektues dhe zbatues të veprave inxhinierike si rrugë, ura, hekurudha, tunele hidrocentrale, si dhe ndërtesave me funksione të ndryshme. Programi i studimit i kushton një rëndësi të veçantë pajisjes së studentit me njohuri dhe shkathtësi për të punuar në mënyrë të sigurt në industritë ndërtimore.

Njohuri për shërbimet e matjeve profesionale në fushën e gjeodezis

Aftësi për përdorimin e instrumenteve modern të precesionit të lartë, për matjen dhe regjistrimin e distancave, këndeve, koordinatave, si dhe pajisjet e Sistemit Satelitor te Navigimit Global, (GNSS)

Njohuri dhe teknika praktike të matjeve, si dhe njohjen me teoritë që karakterizojnë rilevimet

Aftësi praktike profesionale përmes punës së supervizuar në terren, laboratorë me pajisjet më të sofistikuara, projekte e detyra, të programuara për të njohur studentin me rilevimin në terren

Aftësi për të punuar me pajisje moderne, harduer dhe softuer

Aftësi që mundësojnë futjen në tregun e punës në fushën e zbatimit të projekteve, veprave inxhinierike, ndërtimit të rrugëve, mirëmbajtjes dhe rikonstruksionit të objekteve ndërtimore të tipologjive të ndryshme

Aftësi në hartimin e planeve të rilevimit

Aftësi në monitorimin e objekteve dhe veprave të artit pasi janë ndërtuar

Njohuri dhe aftësi në përdorimin e softeve inxhinierike që shërbejnë për përpunimin e të dhënave, si Autocad Civil, Arcgis, etj. Njohuri dhe aftësi mbi përdorimin e pajisjeve : Total Station, Marres GNSS, Nivel, Laser rotator, etj. Aftësi në mbikëqyrjen e punimeve topo-gjeodezike, si dhe menaxhimin e punës në terren.